SEMINARIO MENSILE - MONTHLY WORKSHOP
neigong - taijiquan - xingyiquan - baguazhang
March 12, 2017   SESTO SAN GIOVANNI -  MILAN  Italy
SEMINARIO MENSILE - MONTHLY WORKSHOP
neigong - taijiquan - xingyiquan - baguazhang
February 12, 2017   SESTO SAN GIOVANNI -  MILAN  Italy
SEMINARIO MENSILE - MONTHLY WORKSHOP
neigong - taijiquan - xingyiquan - baguazhang
January 22, 2017   SESTO SAN GIOVANNI -  MILAN  Italy
AGGIORNAMENTO INSEGNANTI  -  TEACHERS UPDATE
neigong - taijiquan - taiji jian - applications - theory
December 17-18, 2016   SESTO SAN GIOVANNI -  MILAN  Italy