Salvatore Consoli

2° livello CME Qi gong e Taijiquan

discipline QI GONG - TAIJIQUAN

Gaggiano-Milano, Italia
consolisalvo@gmail.com - +39 348 7300401