Salvatore Consoli

2° livello CME Qi gong e Taijiquan

discipline QI GONG - TAIJIQUAN

GAGGIANO, MILANO - ITALY
consolisalvo@gmail.com - +39 348 7300401