Fabio Riga

certificazione internazionale Qi gong / 2° livello CME Qi gong e Taiji quan

corsi settimanali QI GONG - TAIJIQUAN

MILANO Nord - ITALY
fabio.riga@dpersonam.me +39 3484458014