Simona Longeri

international certification Qi gong e Taiji quan

disciplines: QI GONG - TAIJIQUAN - XINGYIQUAN - BAGUAZHANG

MILANO Loreto / Città Studi / Niguarda / Navigli / Pagano
SESTO SG / CORSICO - Italy
simona.longeri@gmail.com - +39 392 6026919