Lorenzo Torriani

2° livello CME Qi gong e Taiji quan

weekly courses QI GONG - TAIJIQUAN

TORINO - ITALY
torinochengming@gmail.com - +39 347 45 95 499