Fabio Riga

international certification Qi gong / 2° livello CME Qi gong e Taiji quan

weekly courses QI GONG - TAIJIQUAN

SESTO SG - MILANO - ITALY
fabio.riga@dpersonam.me +39 3484458014