Instructors

PAOLO MAGNAGNATO

chairman and technical director
international certifications Qi gong / Taiji quan / Xingyi quan / Bagua zhang

QI GONG - TAIJIQUAN - XINGYIQUAN - BAGUAZHANG - ARMI
training for instructors - weekly courses

MILANO Sesto SG - Italy
president@chengmingeurope.eu +39 3337257931

SIMONA LONGERI

international certification Qi gong e Taiji quan

disciplines: QI GONG - TAIJIQUAN - XINGYIQUAN - BAGUAZHANG

MILANO Loreto / Città Studi / Niguarda / Navigli / Pagano
SESTO SG / CORSICO - Italy
simona.longeri@gmail.com - +39 392 6026919

SERGIO UZZO

international certification Qi gong e Taiji quan

disciplines: TAIJIQUAN - XINGYIQUAN - BAGUAZHANG

MILANO / SESTO SG - Italy
sergio.uzzo@gmail.com - +39 347 5348280

FABIO RIGA

international certification Qi gong / 2° livello CME Qi gong e Taiji quan

weekly courses QI GONG - TAIJIQUAN

SESTO SG - MILANO - ITALY
fabio.riga@dpersonam.me +39 3484458014

MIRANDA RE DEPAOLINI

3° livello CME Qi Gong / 2° livello CME Taiji quan

weekly courses QI GONG - TAIJIQUAN

LEGNANO - MILANO - ITALY
miredepa@libero.it - +39 3394058329